در بين ست ها چه مدت بايد استراحت داشته باشم

12 فروردین 1399 | 18:26 مقالات عمومی
در بين ست ها چه مدت بايد استراحت داشته باشم

١ تا ٣ تكرار : ٣ تا ٥ دقيقه استراحت

٤ تا ٧ تكرار : ٢ تا ٣ دقيقه استراحت

٨ تا ١٢ تكرار : ١ تا ٢ دقيقه استراحت

١٣ تكرار يا بيشتر : ١ دقيقه استراحت

ست هاى دوره اى ( متناوب ): يك ست از تمرين را انجام دهيد، استراحت كنيد، سپس تمرينى را كه گروه عضلانى مخالف را درگير ميسازد، انجام دهيد ( همچنين ميتوانيد تمرينات بالا تنه و پايين تنه را انجام دهيد). دوباره استراحت كنيد و تا زمانى كه تعداد تكرار هاى در نظر گرفته شده را تكميل كنيد اين روند را ادامه دهيد.