کربوهیدرات ها

کربوهیدرات ها

کربوهیدرات ها منبع اصلی انرژی برای مغز و بدن می باشند. در حقیقت مغز در درجه اول متکی به گلوکوز جهت عملکرد مناسب است. برای ورزشکارانی که عملکرد شناختی، توجه و تمرکز ذهنی مهم است تامین بدن با غذا های کافی و غنی از کربوهیدرات حیایتی است. 

کربوهیدرات ها علاوه بر تامین انرژی نقش بسیار حیاتی در حفظ پروتئین بدن دارند. و توجه به این نکته برای یک ورزشکار بسیار ضروری است.