بعد از تمرین

بعد از تمرین

حفظ و ارتقاء نتایج حاصل از تمرین بعد از تمرین تخصص ماست و این افزایش بازده بعد از تمرین چندین برابر خواهد بود و می توان گفت مهمترین بخش از هر برنامه تمرین خوب ریکاوری بعد از آن است.

ثبت نام