تمرین

تمرین

ما در این بخش با استفاده از دانش، تجریه و اصول زیبایی شناختی اندام و با  استفاده از دسته بندی ها در مسیر های علمی و در سه بخش  فیتنس، بدن سازی و بادی کلاسیک تغییراتی  زیبا در اندام هایتان را به شما هدیه می دهیم. تفاوت این بخش در این است که برنامه ها بر اساس دسته بندی مشخصی برای ایجاد تغیییرات برای شما ارسال می شود مانند بسیاری از اپلیکیشن های موجود و ما مانند بخش تناسب اندام برنامه را بر اساس ویژگی های فردی تنظیم نمی گردد.

ثبت نام