تمرین

تمرین

هر برنامه تمرینی وقتی با یک برنامه استقامتی خوب همراه باشد نتایج حاصله از آن به شدت افزایش می یابد. و ما با استفاده از  اصول زمانبندی تمرینات استقامتی در ارتباط با تمرینات مقاومتی این دست آورد را برای شما پایدار می کنیم.

ثبت نام