حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

هر ورزشکار نیازمند رعایت اصولی است که از آسیب های ورزشی جلوگیری کرده و در رفع عوارض ناشی از آن تلاش کند. این عوارض ورزشی معمولا در یکی از بخش های عضلانی، اسکلتی و عصبی ظاهر شده فرد را از رسیدن به هدف محروم می کند. ما تلاس می کنیم با رعایت و طراحی اصول تمرینی در پیشگیری و اصلاح عوارض ناشی از تمرینات ورزشی ساختار آناتومیکی نرمال را حفظ کنیم.  

ثبت نام