دکتر آرمان یزدانی

27 فروردین 1399 | 18:15 ژاپن
دکتر آرمان یزدانی

دکتری فیزیولوژی ورزش از دانشگاه سیدنی 

دارای مدرک مربیگری بدنسازی وپرورش اندام از کشور استرالیا